അരാഷ്ട്രീയതയല്ല പുതിയ കാലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് AAP | LOOSE TALK WITH MATHEW SAMUEL | NARADA NEWS

കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ പദയാത്ര നടത്താൻ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് എന്ന് പാർട്ടി തന്നെ ഇല്ല