ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ മത്സരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡ് ആവുന്നു. | NARADA NEWS

അമേരിക്കക്കും യൂറോപ്പിനും പിറകെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കൽ ട്രെൻഡ് ആക്കി മാറ്റി ഇന്ത്യക്കാരും. ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?