താരജാഡ ഇല്ലാത്ത നടിയാണ് ദീപ തോമസ് | NARADA NEWS

ദീപ തോമസിനെ പോലെ ആർജ്ജവമുള്ള പെൺകുട്ടികളെയാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ആവശ്യം