ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ മുസ്ലിം മതത്തെ വെറുപ്പിക്കുന്നു | LOOSE TALK WITH MATHEW SAMUEL

മതങ്ങളുടെ തീവ്ര ആശയങ്ങൾ ആധുനിക സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.