സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇടിവ്, ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇടിവ്, ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 360 രൂപയാണ് താഴ്ന്നത്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 36,880 രൂപ.ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4610ല്‍ എത്തി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴന്ന വിലയാണിത്.

ഈ മാസം സ്വര്‍ണ വില 36000ന് താഴെയെത്തുന്നത് ഇത് ആദ്യമാണ്. 37,920 രൂപയായിരുന്നു മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ വില. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഇത് 38,000 രൂപ വരെയെത്തി. പിന്നീട് കുറയുകയായിരുന്നു.