യുദ്ധത്തിനിടെ റഷ്യൻ എണ്ണയിലൂടെ നേട്ടം കൊയ്ത് ഇന്ത്യ | NARADA NEWS

യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യയ്ക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യയെ സഹായിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഇന്ത്യ