നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ. | LOOSE TALK WITH MATHEW SAMUEL

പ്രതിരോധം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതിക വിദ്യ, ബഹിരാകാശം, പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.