മാലിദ്വീപിനും നേപ്പാളിനും ശേഷം ശ്രീലങ്കയെയും ഇന്ത്യ നിയന്ത്രിക്കും. | LOOSE TALK

കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ച ചൈനയും ശ്രീലങ്കയെ ചതിച്ചു.