ഖത്തറിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ LGBTQ വിഭാഗങ്ങൾ. പിണങ്ങി നിന്ന് ഖത്തർ | NARADA NEWS

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് കാണാനും തങ്ങളുടെതായ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാനും അനുമതി തേടി LGBTQ കമ്മ്യൂണിറ്റി. എതിർപ്പ് അറിയിച്ച് ഖത്തർ.