നിസ്സഹായരുടെ ജീവനിലും മതം നിറയ്ക്കുന്ന മലയാളി | NARADA NEWS

അവർ തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ, അവരെ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കാം, എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമല്ല ചർച്ച നടക്കുന്നത്.