മമതക്കും പവാറിനും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. | LOOSE TALK WITH MATHEW SAMUEL

പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ പ്രധാന പരിമിതി ഭാഷാ രാഷ്ട്രീയമാണ്.