സൈന്യം മാത്രമല്ല IBയും RAWയും ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകരാണ്| NARADA NEWS

റോ യുടെയും ഐ ബി യുടെയും നീക്കങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പുറംലോകം അറിയില്ല. അറിയരുത് എന്നാണ് അലിഖിത നിയമം.