പ്രശാന്ത് കിഷോർ എന്ന രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യൻ. | NARADA NEWS

പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനും, ബിസിനസ് തന്ത്രജ്ഞനുമാണ്. ബിജെപി, ഐഎൻസി, എഎപി, വൈഎസ്ആർസിപി, ഡിഎംകെ, ടിഎംസി എന്നിവയുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനായി കിഷോർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.