വിജയത്തിനു മുമ്പ് വിജയഘോഷവുമായി പുടിൻ | NARADA NEWS

യുദ്ധം എന്ന് അവസാനിക്കും എന്ന് യുക്രൈൻനും തിട്ടമില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറ വയ്ക്കാൻ യുക്രൈൻ തയ്യാറല്ല.