ലങ്കയെ വിഴുങ്ങിയ രാജപക്സെ കുടുംബം; ഇനി പ്രതീക്ഷ വിക്രമസിംഗെ. | NARADA NEWS

സിലോൺ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചോരയൂറ്റി വീർത്ത രാജപക്സെ കുടുംബത്തിന്റെ തേർവാഴ്ചയുടെ കഥ.