ഷാജഹാനും മുഗൾ രാജാക്കന്മാരും അത്ര വിശുദ്ധരല്ല | NARADA NEWS

9 കല്യാണം കഴിച്ചു ഷാജഹാൻ. സ്വന്തം പിതാവിനെ ജയിലിലടച്ചു. മകൻ ഔറംഗസീബ് മറ്റു മൂന്നു മക്കളെ കൊന്നു.