തെരുവിൽ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്ന ശ്രീലങ്കൻ ജനത. | NARADA NEWS EXCLUSIVE

ശ്രീലെങ്കൻ പ്രസിഡന്റ്‌ ഗോട്ടബയ രാജപക്സേ രാജി വക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീലങ്കൻ ജനതയുടെ പ്രക്ഷോഭം