രാജ്യദ്രോഹകുറ്റം എടുത്തു കളയാൻ സുപ്രീം കോടതി | NARADA NEWS

രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം നിന്ദ്യമാണെന്നും ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുമെന്നും നെഹ്റു പറഞ്ഞിരുന്നതായി കബിൽ സിബിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.