ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയുടെ അതിമോഹങ്ങളും വിവരക്കേടുകളും. | NARADA NEWS

പറഞ്ഞതെല്ലാം മാറ്റിപ്പറയുന്ന ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ സമൂഹത്തിനു മുമ്പിൽ സ്വയം അപഹാസ്യനാകരുത്.