അന്ത്യമില്ലാത്ത വിവേചനവും പീഡനവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിഭാഗം. | NARADA NEWS

പ്രൊജക്റ്റിൽ മാർക് കൂടുതൽ ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപെട്ട ദളിത് വിദ്യാർത്ഥി.