കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ ആശ്രയിക്കുന്നത്ഇഡ്യൻ ആശുപത്രികളെ | LOOSE TALK WITH MATHEW SAMUEL

ഇഡ്യയിലെ പല ആശുപത്രികളിലും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭ്യമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇഡ്യയിലെ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നവർ കൂടിവരുന്നു.