സമ്പത്തിൽ സർക്കാർ ചെലവിൽ സുഖജീവിതം | NARADA NEWS

സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇതുവരെ പൊതുഗജനാവില്‍ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചത് 7 ദശംശം 2 6 കോടി രൂപയാണ്.