ഫിഫ പ്രസിഡന്റാകേണ്ടിയിരുന്ന മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനെ അപ്രസക്തനാക്കിയത് എന്തെല്ലാം? | NARADA NEWS

ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൈവള്ളയിലിട്ട് അമ്മാനമാടി ഒടുക്കം അപ്രസക്തമായി പോയ മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനി