ഫുട്ബോൾ സ്ത്രീകൾ കണ്ടാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? | NARADA NEWS

ഫുട്ബോൾ മത്സരം കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണിലേക്ക് കുരുമുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇറാന് അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു.