ലോകത്ത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന് വേണ്ടി | WAR FOR OIL | NARADA NEWS

ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൻശക്തി രാഷ്ട്രങ്ങൾ ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.